FAIL (the browser should render some flash content, not this).

    Ogólne Warunki Umowy Najmu Pojazdu

Ogólne Warunki Umowy Najmu określają postanowienia umów najmu samochodów zawieranych pomiędzy Easyrentall
Sp. z o. o. ( Wynajmującym ), a Najemcą.

§1

Przedmiot najmu:
Przedmiotem najmu są pojazdy określone w Umowie Najmu Pojazdu.

§2

Warunki wydania pojazdu:
Warunkiem wydania pojazdu jest:
1. Podpisanie Umowy Najmu Pojazdu.
2. Zaakceptowanie Ogólnych Warunków Umowy Najmu – załącznik nr 1 do Umowy Najmu Pojazdu
3. Podpisanie Protokołu Zdawczo - odbiorczego Pojazdu - załącznik nr 2 do Umowy Najmu Pojazdu.
4. Wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia określonej w Umowie Najmu Pojazdu.
5. Okazanie dowodu osobistego oraz wszystkich dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu i zaakceptowanie ich przez Wynajmującego lub osobę przez Niego wskazaną.

§3

Opłaty oraz terminy:
1. Pojazd zostaje wynajęty na okres zawarty w Umowie Najmu Pojazdu
2. Najemca zobowiązuje się uiścić wszystkie należne opłaty wynikające z Umowy Najmu Pojazdu z góry za cały okres rozliczeniowy.

§4

Obowiązki Wynajmującego:
1. Wynajmujący oświadcza, że pojazdy ujęte w Umowie Najmu Pojazdu są sprawne technicznie, posiadają przeprowadzone badania techniczne, są ubezpieczone OC/AC/NNW oraz posiadają odpowiednie wyposażenie.
2. Wynajmujący przekazuje Najemcy pojazd czysty, zatankowany do pełna, posiadający komplet ważnych dokumentów.
3. Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych awarii technicznych pojazdu na własny koszt, o ile te nie wynikają z winy Najemcy lub zostaną usunięte w ramach zawartego ubezpieczenia.
4. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić samochód zastępczy w razie ewentualnej awarii technicznej pojazdu na czas trwania naprawy w ramach ubezpieczenia Assistance wynajmowanego pojazdu.

§5

Obowiązki Najemcy:
W trakcie trwania Umowy Najmu Pojazdu Najemca zobowiązuje się do:
1. Użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem .
2. Nie udostępniania pojazdu do prowadzenia osobom niewskazanym w Umowie Najmu Pojazdu.
3. Przestrzegania aktualnych przepisów prawa o ruchu drogowym oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych z niewypełnieniem powyższego obowiązku, a w szczególności mandatów karnych . W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości, Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na ich wezwanie, na co Najemca wyraża zgodę.
4. Posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego. Kategorycznie zabrania się pozostawiania w pojeździe dokumentów pojazdu oraz kluczyków podczas nie używania pojazdu.
5. Zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą; Jeżeli pojazd nie jest używany należy pozostawiać go tylko na parkingach strzeżonych.
6. Pokrywania kosztów paliwa oraz tankowania pojazdu niezwłocznie po zapaleniu się kontrolki rezerwy lub wcześniej.
7. Wykonywania własnym kosztem starannej obsługi codziennej samochodu obejmującej:
a) sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego
b) sprawdzenie i uzupełnienie płynu hamulcowego
c) sprawdzenie i uzupełnienie płynu chłodniczego
d) sprawdzenie i uzupełnienie elektrolitu w akumulatorze
e) sprawdzenie działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, i ewentualna wymiana żarówek
f) sprawdzenie i uzupełnianie poziomu ciśnienia w oponach
8. W przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków od najmowanego pojazdu, Najemca zapłaci Wynajmującemu 500 zł w przypadku kluczyków i 500 zł w przypadku dowodu rejestracyjnego.
9. Zwrócenia pojazdu Wynajmującemu w takim stanie jakim go otrzymał tzn. pojazd zatankowany do pełna i czysty. Kara umowna za oddanie brudnego pojazdu wynosi 40 zł w przypadku konieczności prania tapicerki kara umowna wynosi 250 zł. Kara umowna za każdy brakujący litr paliwa wynosi 6 zł.

§6

Ubezpieczenie pojazdu:
1. Samochód posiada pakiet aktualnych ubezpieczeń AC/OC/NNW , a także ubezpieczenie Assistance.
2. W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, która jest jedynym organem mogącym określić sprawcę zdarzenia oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałej sytuacji.
3. Wynajmujący zgłosi sprawę do firmy ubezpieczeniowej i dołoży wszelkich starań, by postanowienia wynikające z niniejszej umowy zostały wypełnione.
4. W sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi z winy osób trzecich, wszelkie koszty związane z transportem, naprawą oraz wynajmem samochodu zastępczego na czas naprawy zostaną pokryte z OC sprawcy.
5. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, które nie są objęte odpowiedzialnością firmy ubezpieczeniowej, a także za szkody nie znajdujące pokrycia w wysokości otrzymanego odszkodowania. W sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi z winy Najemcy, ten zobowiązany jest do wniesienia udziału własnego w szkodzie na rzecz Wynajmującego w wysokości 20% wartości szkody wycenionej przez rzeczoznawcę lub autoryzowaną stację kontroli pojazdów, pokrycia wszelkich kosztów związanych z transportem, naprawą pojazdu oraz wynajmem samochodu zastępczego, które nie zostaną pokryte w ramach obowiązującego ubezpieczenia. Koszty wyceny szkody pokrywa Najemca.
6. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
7. Drobne uszkodzenia wynikające z winy Najemcy nie przekraczające 3% wartości pojazdu według wyceny rzeczoznawcy lub autoryzowanej stacji obsługi pojazdów, nie podlegają naprawie z ubezpieczenia i zostaną pokryte przez Najemcę.
8. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (halucynogennych) jak również jakiegokolwiek innego zdarzenia powodującego odmowę pokrycia kosztów naprawy lub usunięcia szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego.

§7

Odbiór pojazdu:
1. Odbiór pojazdu odbywa się w siedzibie Wynajmującego lub w innym miejscu wskazanym w Umowie Najmu Pojazdu.
2. Odbiór przebiega w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej.
3. Przekazanie pojazdu następuje po wypełnieniu Protokołu Zdawczo - odbiorczego Pojazdu – załącznik nr 2 do Umowy Najmu Pojazdu oraz stwierdzeniu zgodności stanu technicznego Pojazdu, o którym mowa w par.1
4. Po odbiorze pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami następuje zwrot kaucji opisanej w par.1 potrąconej o ewentualne zobowiązania Najemcy wobec Wynajmującego wynikające z postanowień niniejszej umowy.

§8

Postanowienia końcowe:
1. W przypadku sporów nieobjętych warunkami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Umowę najmu samochodu wraz z Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdu stanowiącego jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
3. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.
E-mail: info@easyrentall.pl